De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Alles over groene energie

Groene stroomWilt u overstappen op groene energie? Dan kiest u voor een duurzame vorm van energie die het milieu niet belast. Bovendien is groene energie niet duurder. Wanneer u een energiecontract afsluit, kunt u kiezen voor groene energie of  grijze energie. Maar wat is het verschil? 

Duurzame energie   Meer duurzame energie?
Groene stroom   Overstap duurzame energie
Grijze stroom   Groene stroom duurder?
Opslag duurzame energie  
Groen gas    Groene stroom echt groen?

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: biomassa, aardwarmte, waterkracht, energieopslag en warmtepompen. Een andere term voor duurzame energie is groene energie of hernieuwbare energie. 

Wat is groene of duurzame stroom?

Groene stroom of duurzame stroom is 'gewone' elektriciteit, maar wordt op een andere, milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren: met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval. Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de 'gewone' stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is niet duurzaam en dus niet milieuvriendelijk. Je kunt het verdelen in twee groepen:

  • Energie die is gemaakt uit energiebronnen die kunnen opraken. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn slecht voor het milieu.
  • Kernenergie. Dit is slecht voor het milieu omdat er schadelijk afval ontstaat als je deze energie maakt.

Wilt u dat er meer duurzame energie komt?

Kies dan voor een groene energieleverancier en geef aan dat groene stroom alleen uit Nederland mag komen. Op Gaslicht.com vindt u de Top 5 goedkoopste duurzame energiepakketten

Overstap naar duurzame energie

In 2018 is in Nederland 15 procent van het totale stroomverbruik duurzaam. Er is 8 procent meer groene stroom opgewekt dan een jaar eerder. Volgens het CBS is de groei vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal zonnepanelen. In totaal werd 18 miljard kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt uit wind, zon, biomassa en waterkracht. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 4,5 miljoen huishoudens. De meeste groene stroom komt van windmolens. Het doel is dat in 2023 16% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit en minimaal 37% van alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. In de toekomst komen ook technieken in beeld die nu nog verder doorontwikkeld moeten worden. Zo worden er snel grote slagen gemaakt op het gebied van waterstof. Volgens Rijksoverheid komen op langer termijn wellicht ook nieuwe technieken als thorium beschikbaar voor energieopwekking. 

energieverbruik-wind-en-zon-2011-2018.PNG

​Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Veel mensen hebben het idee dat groene energie altijd duurder is dan grijze energie. Dat is gelukkig niet zo. Met subsidies stimuleert de overheid energieleveranciers namelijk zo veel mogelijk om groene energie op te wekken. Daardoor is de prijs vaak gelijk aan die van grijze energie. In onze energievergelijker kunt u gemakkelijk filteren op uw voorkeur voor groene óf grijze energie. 

Opslag duurzame energie

Iedereen in Nederland betaalt Opslag Duurzame Energie (ODE) per verbruikte kWh elektriciteit en m³ gas. De ODE is ingevoerd in 2013 om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief van de ODE is vastgelegd door de overheid. Energieleveranciers incasseren de heffing via uw energierekening en dragen het geld vervolgens aan de overheid af. In 2019 betaalt u voor de eerste 10.000 kWh aan stroom 2,29 cent per kWh. Voor de eerste 170.000 m3 betaalt u 6,34 cent per m3. Grootverbruikers betalen een lager tarief.

Is mijn groene stroom echt groen?

Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom naar de klanten getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat u het recht heeft om te weten waar de stroom vandaan komt. Energiebedrijven kunnen u op twee manieren informatie geven over hoe de stroom is opgewekt:

Met een garantiecertificaat

In geval van groene stroom moeten energiebedrijven met een garantiecertificaat bewijzen dat de elektriciteit is opgewekt met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of biomassa-installaties. Zo'n certificaat heet ook wel een 'Garantie van oorsprong'. Dit groencertificaat geeft zekerheid dat de groene stroom aan de regels voor duurzame energie voldoet en dat het geld dat hiervoor wordt betaald ook daadwerkelijk wordt gebruikt om extra duurzame energiebronnen in te zetten.

Met een stroometiket

Daarnaast moet u van uw energiebedrijf jaarlijks een stroometiket krijgen. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt. Als u groene stroom afneemt, kunt u op het stroometiket precies zien welk percentage van de stroom groen is, welk percentage grijs en welk percentage onbekend. U krijgt uw stroometiket ieder jaar van uw energiebedrijf. U krijgt het apart toegestuurd, of samen met de jaarafrekening. U vindt het stroometiket op Gaslicht.com bij de productinformatie van de leverancier. Er zijn 2 soorten stroometiketten: een op productniveau (per stroomcontract) en een op bedrijfsniveau.

De import van groene stroom

In Europa wordt er meer groene energie geproduceerd dan dat er wordt afgenomen. In Nederland wordt echter nog niet altijd voldoende groene stroom gemaakt. Er wordt daarom door verschillende energieleveranciers groene stroom geïmporteerd vanuit het buitenland. Dit is dan met name stroom die is gemaakt uit waterkracht, afkomstig uit de Scandinavische landen.

Kiezen voor groene energie

U kunt bij uw energieleverancier een contract afsluiten voor groene stroom. De energieleverancier verplicht zich dan om de energie die u gebruikt, op te (laten) wekken met duurzame bronnen, waaronder windenergie. Dat gebeurt in Nederland, maar ook in het buitenland. Volgens de energiemonitor van de ACM koos 69% van de huishoudens een energiecontract voor groene stroom (2017). 

Wat is groen gas?

Bij groen gas moeten we onderscheid maken tussen biogas en CO2 gecompenseerd gas. Beiden worden namelijk met de term ‘groen gas’ aangeduid.

Biogas is gas uit biomassa zoals rioolslib, mest, tuinafval, of resten groenten en fruit. Vergisting is het proces waarbij dit organisch materiaal omgezet wordt naar biogas. Door het verwijderen van kooldioxide kan er ‘groen gas’ van gemaakt worden. Omdat dit gas ontstaat uit biomassa is het hernieuwbaar, in tegenstelling tot aardgas dat bijdraagt aan het opraken van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen.

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet u zeker dat het groene gas dat u afneemt ook echt groen is. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde ‘typische gaslucht’ als aardgas.

Met Co2 gecompenseerd gas gaat het eigenlijk over het gebruik van aardgas waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door diverse initiatieven, zoals de aanplant van bossen of investeringen in duurzame energieopwekking. Energieleveranciers die CO2 gecompenseerd gas aanbieden kopen meestal certificaten in waarmee ze kunnen bewijzen dat er ook echt CO2-compensatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij Goldstandard; het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie.  

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte of geothermie maakt gebruik van warmte uit de grond. Aardwarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen. Daarom stimuleert de overheid deze bron van duurzame energie onder meer met subsidies. Bij aardwarmte (geothermie) wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Het water wordt gebruikt voor de verwarming van woningen en kassen. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Het voordeel van aardwarmte is dat het nooit opraakt. Een aantal aardwarmteprojecten, onder meer bij tuinbouwbedrijven, krijgt ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben samen het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen.

Betaal ik minder energiebelasting voor groene stroom?

Nee, niet meer. Tot 2005 betaalden afnemers van duurzame energie minder energiebelasting. In dat jaar is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene elektriciteit, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu.

Sinds wanneer kan ik voor groene stroom kiezen?

Consumenten kunnen hun leverancier van grijze stroom zelf kiezen sinds 1 juli 2004. Leveranciers vanGroene energie groene stroom kunnen al gekozen worden vanaf 1 juli 2001. De vervroegde keuzevrijheid voor groene stroom had te maken met het feit dat de overheid het gebruik van die groene energie wilde stimuleren. Overstappen op groene stroom doet u via onze Energievergelijker

Aanpassingen voor groene energie?

Aan uw aansluiting, leidingen en meter hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting, meter en leidingen.

Geactualiseerd: 12-09-2019

Navigatie