Alles over groene energie

Groene stroomGroene stroom of duurzame stroom is 'gewone' elektriciteit, maar wordt op een andere, milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren: met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de 'gewone' stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: biomassa, aardwarmte, waterkracht, energieopslag en warmtepompen. Een andere term voor duurzame energie is groene energie.

Wat is grijze of 'gewone' stroom?

Grijze stroom is niet duurzaam en dus niet milieuvriendelijk. Je kunt het verdelen in twee groepen:

  • Energie die is gemaakt uit energiebronnen die kunnen opraken. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn slecht voor het milieu.
  • Kernenergie. Dit is slecht voor het milieu omdat er schadelijk afval ontstaat als je deze energie maakt.

​Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Bij sommige energieleveranciers is groene stroom iets duurder dan grijze elektriciteit en bij andere leveranciers juist goedkoper. Het is wel duurder om groene stroom te produceren. Toch hoeft u voor groene stroom nauwelijks meer te betalen dan voor grijze stroom, omdat de overheid subsidies geeft aan bedrijven die groene stroom produceren. En doordat energieleveranciers hun prijzen laag houden om zoveel mogelijk klanten te krijgen.. 

Is mijn groene stroom echt groen?

Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom naar de klanten getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat u het recht hebt om te weten waar de stroom vandaan komt. Energiebedrijven kunnen u op twee manieren informatie geven over hoe de stroom is opgewekt:

Met een garantiecertificaat

In geval van groene stroom moeten energiebedrijven met een garantiecertificaat bewijzen dat de elektriciteit is opgewekt met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of biomassa-installaties. Zo'n certificaat heet ook wel een 'Garantie van oorsprong'. Dit groencertificaat geeft zekerheid dat de groene stroom aan de regels voor duurzame energie voldoet en dat het geld dat hiervoor wordt betaald ook daadwerkelijk wordt gebruikt om extra duurzame energiebronnen in te zetten.

Met een stroometiket

Daarnaast moet u van uw energiebedrijf jaarlijks een stroometiket krijgen. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt. Als u groene stroom afneemt, kunt u op het stroometiket precies zien welk percentage van de stroom groen is, welk percentage grijs en welk percentage onbekend. U krijgt uw stroometiket ieder jaar vóór 1 april van uw energiebedrijf. U krijgt het apart toegestuurd, of samen met de jaarafrekening. U vindt het stroometiket op Gaslicht.com bij de productinformatie van de leverancier. Er zijn 2 soorten stroometiketten: een op productniveau (per stroomcontract) en een op bedrijfsniveau.

De import van groene stroom

In Europa wordt er meer groene energie geproduceerd dan dat er wordt afgenomen. In Nederland wordt echter nog niet altijd voldoende groene stroom gemaakt. Er wordt daarom door verschillende energieleveranciers groene stroom geïmporteerd vanuit het buitenland. Dit is dan met name stroom die is gemaakt uit waterkracht, afkomstig uit de Scandinavische landen.

Kiezen voor groene energie

U kunt bij uw energieleverancier een contract afsluiten voor groene stroom. De energieleverancier verplicht zich dan om de energie die u gebruikt, op te (laten) wekken met duurzame bronnen, waaronder windenergie. Dat gebeurt in Nederland, maar ook in het buitenland. Het uitrekenen van de goedkoopste groene energieleverancier kunt u met onze Stroomwijzer doen. U geeft dan aan dat u alleen resultaten voor 100% groene stroom wilt.

In 2016 heeft het merendeel van de Nederlandse consumenten (64%) een energiecontract voor groene stroom. volgens toezichthouder ACM blijft dit aandeel de laatste jaren stabiel.

Hoe weet ik dat mijn stroom ook echt duurzaam is?

De overheid garandeert dat duurzame energie werkelijk groen is. Hiervoor heeft de overheid een systeem opgezet dat de groene opwekking van energie reguleert en controleert. Voor elke eenheid duurzaam opgewekte elektriciteit wordt een zogenaamde 'Garantie van Oorsprong' afgegeven.

Wat is groen gas?

Groen gas is gas dat duurzaam is geproduceerd: door biomassa te vergisten of te vergassen. Het gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het is geschikt om op te koken of als brandstof voor auto's. 

Groen gas gaat via hetzelfde gastransportnetwerk naar de energiebedrijven en eindgebruikers als het andere gas. Daardoor mengen de gassen. Energiebedrijven ontvangen daarom certificaten voor groen gas. Zo zijn ze ervan verzekerd dat het gas ook echt duurzaam is geproduceerd. 1 certificaat staat voor 1 megawattuur (MWh) energie groen gas. Dit is te vergelijken met ongeveer 100 kubieke meter aardgas. Het aandeel groen gas dat Nederland produceert is nu nog klein. Dat kan veranderen. In 2020 kan groen gas flink bijdragen aan de doelstelling van 16% duurzame energie. Bekijk de video over groen gas van Rijksoverheid.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte of geothermie is de energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Vooral in vulkanische streken (IJsland) is geothermische warmte op zo'n geringe diepte aan te treffen, dat winning economisch lonend is.

Ook in Nederland is deze techniek in opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen en kassen. De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben samen het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen.

Betaal ik minder energiebelasting voor groene stroom?

Nee, niet meer. Tot 2005 betaalden afnemers van duurzame energie minder energiebelasting. In dat jaar is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene elektriciteit, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu.

Ik dacht dat ik al heel lang grijze of groene stroom kon kiezen?

Consumenten kunnen hun leverancier van grijze stroom zelf kiezen sinds 1 juli 2004. Leveranciers vanGroene energie groene stroom kunnen al gekozen worden vanaf 1 juli 2001. De vervroegde keuzevrijheid voor groene stroom had te maken met het feit dat de overheid het gebruik van die groene energie wilde stimuleren. Overstappen op groene stroom doet u via onze Energievergelijker

Aanpassingen voor groene energie?

Aan uw aansluiting, leidingen en meter hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting, meter en leidingen.

Geactualiseerd: 08-11-2016