De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Energiebelasting op energieverbruik

Net als voorgaande jaren wordt in 2020 de energiebelasting op gas flink verhoogd en daalt de energiebelasting per kWh. Wat opvalt is dat de vermindering energiebelasting (heffingskorting) aankomend jaar enorm wordt verhoogd. Wat doet dit met uw energierekening? Gaslicht.com neemt u mee in de veranderingen van de overheidsheffingen en wat dit voor uw portemonnee betekent.

Energiebelasting 2020 berekenen 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor 2020 gepresenteerd. Wat betekent dit voor u? Via onderstaande tool kunt u eenvoudig berekenen hoeveel belasting u volgend jaar per maand gaat betalen.

Voer uw jaarverbruik in
kWh
m3
U betaalt in 2020 € 5,49 per maand minder dan in 2019
In 2019 betaalde u € 813,25
In 2020 betaalt u € 747,39
Dit is een verlaging van 8%
Vergelijk energieprijzen
 

energiebelasting-20201.png

Energiebelasting

Uw energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit overheidsheffingen. Zo betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Daarnaast betaalt u 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Ook over de energiebelasting wordt dus 21% btw berekend. Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2020 per kubieke meter (m³) gas en per kilowattuur (kWh) stroom? 

Inhoud

1. Helft energierekening bestaat uit belasting
2. Opbouw overheidsheffingen
3. Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie
4. Overheidsheffingen in 2020
5. Energiebelasting door de jaren heen
6. Vermindering energiebelasting (heffingskorting)
7. Veelgestelde vragen omtrent energiebelasting


1. Helft energierekening bestaat uit belasting

verdeling-energierekening-2020.png

De totale energierekening in 2019 bestaat voor een gemiddeld huishouden (3500 kWh en 1500 m³) voor 48,1 procent uit belastingen. In 2018 was dit nog 45,2 procent, in 2016 44 procent en het jaar daarvoor 40 procent. Door de flinke verhoging van de vermindering energiebelasting zakt het percentage aan overheidsheffingen in 2020 naar 46,5 procent.

2. Opbouw overheidsheffingen

verdeling-ode-2020-0.png

Energiebelasting en ODE zijn overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. Van de totale overheidsheffingen is 84,4 procent energiebelasting en 15,6 procent ODE. In 2020 wordt die verhouding 80,4 procent energiebelasting en 19,6 procent ODE. Daarbij is de vermindering energiebelasting buiten beschouwing gelaten.

3. Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie

In januari  2013 is de wet ODE aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie. U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die ze weer afdraagt aan de Belastingdienst. Sinds de ODE is ingevoerd zijn de tarieven ieder jaar behoorlijk verhoogd.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven ODE 2013-2020.

De aangekondigde verhoging voor 2020 zorgt er voor een gemiddeld huishouden (3500 kWh en 1500 m³) voor dat de energierekening sinds de invoering in 2013 256 euro duurder is geworden. Ten opzichte van dit jaar zal de verhoging van de ODE op de gemiddelde energierekening in 2020 voor een stijging van 81 euro zorgen.

4. Overheidsheffingen in 2020

De energiebelasting wordt in 2020 weer aangepast. Op Prinsjesdag heeft het kabinet gepresenteerd dat ze de elektriciteit opnieuw lager gaan belasten en aardgas hoger. Zo willen ze het gebruik van aardgas beperken en het gebruik van elektriciteit stimuleren. Opvallend is vooral de verhoging van de vermindering energiebelasting met maar liefst 215,55 euro incl. btw. Dat betekent vooral goed nieuws voor huishoudens met een laag verbruik. Maar voor de grotere huishoudens en de huishoudens met een flink gasverbruik zullen de nieuwe plannen minder gunstig uitpakken.

verdelingode2019-2020-0.png

Het gas wordt met 3,99 cent (ex btw) per m³ verhoogd in 2020. Daarmee komt de gasbelasting op 40,3 cent per m³ inclusief btw. In de belastingplannen wordt al aangegeven dat in de 6 jaren daarna er jaarlijks 1 cent (ex btw) per m³ bovenop komt. De verhoging van de gasbelasting gaat het kabinet compenseren door onder andere de belasting op stroom te verminderen. De stroombelasting zal met 0,09 cent (ex btw) per kWh omlaag gaan. Daarmee komt de stroombelasting op 11,8 cent per kWh inclusief btw. 

Daarbovenop is begin dit jaar beloofd dat de ODE eerlijker verdeeld zal worden tussen huishoudens en bedrijven. Dit gaat van een 50/50 verdeling naar een derde/twee derde verdeling ten gunste van huishoudens.

Uit de belastingplannen blijkt nu dat de ODE voor stroom naar 3,3 cent per kWh gaat en de ODE voor gas naar 9,4 cent inclusief btw.

Het kabinet beloofde begin dit jaar dat de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden in 2020 met 100 euro omlaag gaat. Dat blijkt nu te kloppen. Althans, als we gemiddelde jaarverbruik aanhouden waarmee de overheid rekent: 2525 kWh stroom en 1179 m³ gas. Met het gemiddelde dat Gaslicht.com hanteert, 3500 kWh en 1500 m³, pakt het echter minder gunstig uit. Dan kan er op een belastingverlaging van 66 euro worden gerekend.  Opgelet: dit gaat alleen over het belastingdeel. De energierekening is ook afhankelijk van de energieprijzen! 

5. Energiebelasting door de jaren heen

De lastenvermindering voor een gemiddeld huishouden wordt enorm benadrukt door het kabinet. Echter is dit slechts een verzachting van de lasten die in de afgelopen jaren enorm zijn opgevoerd. De grafiek hieronder toont dat de belasting per kWh stroom de afgelopen jaren is verminderd, maar dat de belasting per m³ gas flink is gestegen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de energierekening een stuk duurder uitviel de afgelopen jaren.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven Energiebelasting en Heffingskorting 2008-2020.

De zichtbare trend in de grafiek zet zich ook in 2020 voort. Doordat de energiebelasting voor gas harder stijgt dan dat de energiebelasting voor stroom daalt, stijgt de totale energiebelasting die u moet betalen. Gelukkig staat daar komend jaar wel een fikse verhoging van de vermindering energiebelasting tegenover.

6. Vermindering energiebelasting (Heffingskorting)

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar, dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor iemand met een aansluiting van stroom. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend. Per 1 januari 2019 bedroeg de vermindering energiebelasting €311,62. Per 1 januari 2020 wordt dit bedrag verhoogd naar €527,17. Dit betekent dat u €215,55 meer terug krijgt dan in 2019. De overheid komt met deze verandering vooral de kleine huishoudens en de huishouden met een relatief laag gasverbruik tegemoet. Voor die huishoudens zullen de veranderingen ervoor zorgen dat het belastingaandeel van de energierekening aanzienlijk omlaag gaat. 

7. Veelgestelde vragen omtrent energiebelasting

Waarom zie ik een gemiddelde prijs op mijn jaarrekening? 

Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april 2019  tot en met 31 maart 2020. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting. Van 1 april 2019  tot en met 31 december 2019  betaalt u het tarief van 2019, voor de periode in 2020  betaalt u het tarief van 2020. 

Waarom heft de overheid belasting over het energieverbruik? 

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

Moet ik deze belasting betalen als ik zelf elektriciteit opwek? 

Ja, deze belasting is ook van toepassing als u zelf elektriciteit opwekt. Over het nettoverbruik betaalt u energiebelasting, btw, het leverings- en het netwerktarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of uw energiebedrijf.

Voor wie geldt een verlaagd energiebelastingtarief?

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem. 

Waaraan wordt de energiebelasting besteed? 

Een klein deel van het geld dat de overheid ‘int’ met de energiebelasting-heffing wordt besteed aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Verreweg het grootste deel wordt onder andere via belastingverlaging teruggesluisd naar de betalende verbruiker.

Waarom is het belastingtarief voor groene en grijze stroom nu even hoog? 

Op 1 januari 2005 is het verlaagde belastingtarief voor groene stroom komen te vervallen. In plaats van het stimuleren van de vraag naar groene stroom, wordt het produceren van groene stroom bevorderd. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan produceren, wat uiteindelijk weer beter is voor het milieu. De prijs van groene stroom blijft naar verwachting concurrerend met die van grijze stroom.

Over welke tarieven moet ik btw betalen? 

Zoals over bijna alle producten betalen consumenten ook over energie 21% btw. Energieleveranciers en netbeheerders brengen deze btw bij u in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Er wordt ook btw geheven over deze belasting. Bij energie geldt dus dat over de gehele rekening btw geheven wordt. 

Gepubliceerd: 21-09-2009
Geactualiseerd: 07-08-2020

Navigatie