Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Disclaimer

disclaimer-marit.pngBenergy BV is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website Gaslicht.com en de dienst Mijn Gaslicht. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van Gaslicht.com en Mijn Gaslicht.

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. 

Deze informatie is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Ook hebben we er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Disclaimer Mijn Gaslicht

Bij misbruik of andersoortig naar de mening van Benergy ongewenst gebruik van Mijn Gaslicht behoudt Benergy zich het recht voor het account van de gebruiker te schorsen of te verwijderen. De gebruiker kan Benergy vragen het eigen account te verwijderen. Na het ontvangen van een dergelijk verzoek zullen wij hier zo spoedig mogelijk gehoor aan geven. In geval van overmacht – elke situatie waarin levering van de dienst door Benergy redelijkerwijs niet kan worden verwacht – heeft Benergy het recht om de levering van de dienst op te schorten. Benergy behoudt zich het recht voor de dienst Mijn Gaslicht te beëindigen. Als deze situatie zich voordoet, wordt de gebruiker tijdig op de hoogte gesteld.

Wet koop op afstand

Indien u een dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden.

Copyright

Niets van deze site Gaslicht.com of Mijn Gaslicht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benergy BV.

Over de disclaimer

Benergy BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of klachten? Neem contact met ons op!


Geactualiseerd: dinsdag 1 juni 2021

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.